Általános üzleti feltételek

Az összes szállítás és szolgáltatás az alábbi feltételek szerint történik (érvényes 2023. január 1. napjától):

1.§ Megrendelés, árak, fizetési feltételek

(1) A megrendelési nyomtatványokban (online megrendelés esetén a www.vkf-renzel.hu honlapon) megadott árak irányadók, amelyek a mindenkor érvényes ÁFA összege nélkül értendők, amelyekre nézve a VKF Renzel Magyarország Kft. (a továbbiakban: Eladó) ajánlati kötöttségét kifejezetten kizárja. Megrendelést, a félreértések elkerülése miatt, Eladó csak írásban (ideértve az e-mailt és faxot is) fogad el.

(2) A rendelés minimális értéke 10.000 Ft, azaz tízezer forint.

(3) A vételár kifizetésére utólag vagy előre fizetéssel, illetve a felek közötti egyedi megállapodás szerint kerülhet sor átutalással vagy bankkártyával.

(4) Amennyiben részletfizetési kedvezmény esetén Vevő valamely esedékes részlet tekintetében fizetési kötelezettségét nem teljesíti vagy előzetes megállapodás tárgyát nem képező jogosulatlan levonásokat érvényesít (pl. felek által meghatározott mértékűnél nagyobb kedvezmény, kedvezmény levonása a kedvezményre jogosító határidő lejárata után, csomagolási levonások, portólevonások, vagy bármely egyéb indokolatlan levonások), úgy az Eladó jogosult a teljes fennmaradó adósságot azonnali hatállyal lejárttá tenni és a Vevőtől követelni. Az Eladó ezen felül ilyen esetekben jogosult biztosítékokat követelni, továbbá a teljesítést megtagadni és a szerződéstől elállni.

(5) Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155 § (1) bek. szerinti késedelmi kamatot, továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bek. szerinti behajtási költségátalányt is jogosult felszámítani.

(6)Eladó törekszik arra, hogy a katalógusban feltüntetett árak a katalógus érvényességi ideje alatt ne változzanak. Amennyiben árfolyamváltozás, alapanyagár-változás, vagy egyéb gazdasági ok miatt árkorrekció szükséges, annak tényéről Vevőt megrendeléskor, illetve megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja.

(7)A katalógusban szereplő illusztrációk, méretek és súlyok tájékoztató jellegűek. Egy termék szállításánál annak beazonosítására a Vevő megrendelésében megadott cikkszám alapján kerül sor. Vevő által megadott kiegészítő termékleírás azonosságát a megrendelésben szereplő cikkszámmal Eladónak nem áll módjában egyeztetni. Eladó számláiban mindig cikkszámot és termékleírást ad meg, ettől eltérő leírásokat, adatokat megrendelés feldolgozásakor nem tud figyelembe venni. Az esetleges egyedi megrendeléseket írásban kell közölni.

(8) Megrendelés megváltoztatása, lemondása megrendelt vagy leszállított áruk esetében nem lehetséges. Egyedi, nyomdai, papírtermékek, illetőleg ajándéktárgyak gyártásánál az Eladó jogosult a megrendelt mennyiségtől +/-10%-kal eltérni.

(9) A www.vkf-renzel.hu honlapon megadott árak tájékoztató jellegűek. A Vevő által leadott megrendelés kizárólag az Eladó általi visszaigazolással válik elfogadottá.

 

2. § Szállítási feltételek, határidő

(1) A termékek kiszállításának módja és ideje a felek közti megegyezés szerint történik. Eltérő megállapodás hiányában Eladó a termékeket a megrendelés visszaigazolásában vagy az ajánlatban megjelölt határidőben szállítja ki. A visszaigazolásban megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű. A kiszállítás Eladó gyárából ill. raktárából történik a piacon elérhető legkedvezőbb lehetőséggel, a megrendelő költségére és kockázatára.

(2) Eladó pontos szállítási díjat kizárólag konkrét ajánlattal kapcsolatban, annak alapján határoz meg (csomagonkénti szállítási díj webshopon keresztül történő rendelés esetén az adott rendelésnél érvényes költség).

(3) Mérettől és súlytól függően Eladó jogosult csomagküldő szolgálatot vagy spedíciót igénybe venni. Különleges igényeket, mint pl. expressz szállítás, egyedi csomagolás, Vevő megrendeléskor jogosult megadni. A különleges vagy túlméretes termékeket Eladó egyedi árajánlat alapján szállítja ki.

(4) Amennyiben Vevő egyedi feltételek szerinti szállítással rendel terméket, csak az egyedi ajánlatban szereplő szállítási díjat köteles megfizetni termékenként.

(5) Az igény esetén felmerülő egyedi csomagolással kapcsolatos költségek Vevőt terhelik.

(6) Szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása a szállítás nem vagy késedelmes teljesítése esetén kizárt, kivéve, ha a szerződésszegést az Eladó szándékosan okozta.

 

3. § Export

Exportszállítások költsége a felek közötti megegyezés tárgyát képezi. A vámeljáráshoz kapcsolódó és egyéb dokumentumok beszerzése a Vevőt terhelik. Eladó európai uniós adószáma: HU25078709.

 

4. § A kárveszély átszállása

A kárveszély legkésőbb az áru átadásának pillanatában száll át a Vevőre. Szállítmányozással egybekötött értékesítés esetén a kárveszély akkor száll át a Vevőre, ha az a szállítás céljából elhagyja az Eladó raktárát, gyárépületét. Átvételi késedelmek esetén a véletlen minőségromlás, vagy tönkremenetel kockázata a Vevőt terheli.

 

5. § Tulajdonjog fenntartása

(1) Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja az eladott árucikkek fölötti tulajdonjogot. (Ptk. 6:216.§) Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha Eladó egyes vagy valamennyi követelését egy folyószámlára felvették, illetve az egyenleget elismerték Vevő köteles az árut körültekintően, megfelelő gondossággal kezelni.

(2) Az Eladó tulajdonában álló árukat a vételár teljes kiegyenlítéséig nem lehet harmadik személynek zálogba adni, sem más módon megterhelni. Vevő köteles írásban, haladéktalanul értesíteni Eladót, ha az áru harmadik személy birtokába kerül, vagy az áru károsodik, illetve megsemmisül. Vevő a végelszámolót, felszámolóbiztost, vagyonfelügyelőt, végrehajtót, valamint egyéb, az áruhoz hozzáférő harmadik személyt Eladó tulajdonjogáról tájékoztatni köteles..

(3) Ha Vevő magatartása (különösen az esedékes vételár meg nem fizetése) sérti a szerződést, úgy Eladó – a fennálló tulajdonjoga alapján – követelheti az áru visszaszolgáltatását. A Vevő a tulajdonjoggal érintett árucikkek Eladó általi lefoglalását tűrni köteles.

(4) Vevő rendezett üzleti viszonyok mellett jogosult a tulajdonjog alatt álló árukat továbbértékesíteni, az alábbiak szerint:

  • a) A tulajdonjog teljes egészében kiterjed az áru feldolgozása vagy egyesítése által létrejött termékekre. Ha a feldolgozás vagy egyesítés során harmadik személy tulajdonjoga is fennáll, úgy az Eladó a számlaértékek arányában tulajdonostársi jogot szerez a feldolgozott vagy egyesített áru fölött. Egyebekben a keletkezett termékre ugyanaz érvényes, mint a tulajdonjog-fenntartással szállított árura.
  • b) A Vevő biztosítékként jelen ÁSZF aláírásával Eladóra engedményezi az áru továbbértékesítéséből származó, harmadik személy felé irányuló követelései azon részét, amelyek Eladónak az áru szállításából eredő követeléseivel megegyeznek. Eladó az engedményezést elfogadja.
  • c)A Vevő az Eladó mellett továbbra is jogosult a harmadik személytől a követelése behajtására. Eladó kötelezi magát, hogy addig nem hajtja be a követelést a harmadik személytől, amíg Vevő az Eladóval szembeni fizetési kötelezettségeit teljesíti, nem késik a fizetéssel, nem vonják felszámolási-, végelszámolási vagy csődeljárás alá, és nem merül fel egyéb, a teljesítési képességet hátrányosan befolyásoló körülmény. Ellenkező esetben Eladó követelheti, hogy Vevő nevezze meg az engedményezett követelés adósát, tegyen meg a behajtáshoz szükséges valamennyi intézkedést, szolgáltassa ki a vonatkozó dokumentációt, és írásban értesítse az adóst (harmadik személyt) a követelés engedményezéséről.

 

6. § Szavatosság

(1) Ellenkező megállapodás hiányában a jogi- és kellékhibák esetén (beleértve a mennyiségileg vagy minőségileg hibás teljesítést) a Vevői jogokat a törvényi előírások szabályozzák (Ptk. 6:157.§-6:167.§).

(2) Eladó szavatossági kötelezettsége megszűnik, amennyiben előzetes hozzájárulása nélkül az általa szállított árut Vevő megváltoztatja vagy megjavítja. Idegen javítási költség elismerésére csak előzetes megegyezés alapján kerülhet sor. A 15.950 Ft-ot meghaladó összegű javítási megbízások esetén Eladó írásos költségvetést ad. Elektromos eszközök, szoftverek és hasonló termékek nem megfelelő használatából adódó károkért Eladó felelősségét kizárja.

(3) A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a kiszállított árucikkeket teljesen, azaz azok minden egyes darabját mennyiségre és minőségre vonatkozóan, azonnal és gondosan megvizsgálja. A Vevő a hiányosságokat köteles legkésőbb a kiszállítást követő 48 órán belül írásban közölni az Eladóval. Azon hibákról, amelyeket a Vevő a gondos ellenőrzés során ezen határidőn belül fedez fel, az észlelésük után azonnal írásban értesíti az Eladót. Az üzenetet előzetesen telefaxon vagy e-mailen kell megküldeni.

(4) A kereskedelemben megszokott vagy kismértékű, technikailag nem elkerülhető számbeli, minőségbeli, szélességbeli vagy súlybeli eltérések, illetve a felszerelés, vagy kivitelezés eltérései nem tekintendők hiányosságnak.

(5) Hibás termékek visszaszállítása csak eredeti csomagolásban, szállítólevéllel lehetséges, kivéve amennyiben arra az elállási jog érvényesítése során kerül sor. A szállítás folyamán bekövetkezett károkat, veszteségeket a Vevő az áru szállítmányozótól történő átvétele előtt köteles jegyzőkönyvbe venni. Ez a rendelkezés érvényes azokra a károkra is, amelyek a csomagolás sérülésekor nem láthatók.

(6) Hibás termék visszaküldésére Vevő csak Eladó írásbeli jóváhagyásának birtokában jogosult. Ennek hiányában Eladó a részére megküldött terméket a Vevő költségén visszaküldi Vevőnek. Hibás megrendelésből adódó visszaküldéskor az áru értékének 10%-a – az elállás esetét kivéve – adminisztrációs költségként levonásra kerül.

(7)Miután tájékoztatták az Eladót a hibákról – amennyiben ez lehetséges –, az Eladónak jogában áll a terméket az áru visszaküldésétől számított 30 napon belül kicserélni. Kifutó termékek adott esetben hasonló vagy azonos értékű termékekre cserélhetőek.

(8) Ha a termék kicserélése méltányos határidő elteltével nem lehetséges, a Vevő saját belátása szerint kérheti a fizetendő vételár visszatérítését vagy elállhat a megrendeléstől. Jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

(9) Az Eladóval szembeni szavatossági igényeket kizárólag a közvetlen, az Eladóval szerződéses kapcsolatban álló Vevő érvényesítheti és ez a jogosultság nem ruházható át. A Vevő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a teljesítés időpontjától számított 1 éven belül érvényesítheti szavatossági igényét (Ptk. 6:163.§).

 

7. § Elállási jog

(1) A Vevőnek lehetősége van az interneten megrendelt és vásárolt termék visszaküldésére és az elállási jog gyakorlására a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül, indokolás nélkül, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint. Az elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton, e-mailban, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében szereplő nyilatkozatminta felhasználásával teheti meg.

(2) Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vevőnek saját költségén köteles gondoskodni. Elállás esetén Eladó jogában áll követelni az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Eladó vállalja haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül a termék vételárának és a szállítási költségnek a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történő visszafizetését. A visszatérítendő összeget Eladó mindaddig jogosult visszatartani, míg Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.

 

8. § Teljesítés helye – bírói illetékesség

(1) A termékekkel kapcsolatos minden szállítás és fizetés teljesítési helyének az Eladó székhelye tekintendő.

(2) Jelen ÁSZF-re, valamint a felek közötti teljes jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak, az ENSZ kereskedelmi jogának alkalmazását a felek kifejezetten kizárják.

(3) A felek közötti jogviszonyból közvetlenül, vagy közvetetten eredő vitás kérdések esetén a felek a magyar bíróság joghatóságát kötik ki.

(4) Eladó üzleti tevékenységéből eredő valamennyi jogvitára a területileg illetékes bíróság rendelkezik illetékességgel.

 

9. § Adatvédelem, szerzői/iparjogvédelmi jogi védelem

(1) Vevők címét Eladó elektronikus rendszerében - a GDPR-nak megfelelően - tároljuk. Eladó felhívja Vevőket, hogy az elérhetőségeikben bekövetkező változást szíveskedjenek Eladóval tudatni annak érdekében, hogy az aktuális árajánlatokat továbbíthassa részükre. Amennyiben Vevők kifogásolják adataik elektronikus rendszerben való tárolását, szíveskedjenek jelezni, címük Eladó adatbázisából azonnal törlésre kerül. A Vevő adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik, kizárólag a felek közötti szerződés teljesítése céljából. 18 éven aluliak rendelése esetén a szülő vagy gondviselő írásos beleegyezése szükséges.

(2) Eladó katalógusa szerzői jogi védelem alá tartozik. Minden jog fenntartva. A szövegek, fényképek, ábrák felhasználása - eredetiben, kivonataiban vagy megváltoztatva – a VKF Renzel Magyarország Kft. vagy a VKF Renzel GmbH írásos beleegyezése nélkül tilos és büntethető. Ez különösen érvényes sokszorosítás, fordítás és/vagy adatfeldolgozó rendszerek esetében. A katalógusban szabadalmak, minták és márkanevek találhatók, melyek szintén Eladó szellemi tulajdonát képezik, valamint szerzői és iparjogvédelmi jogok által védettek.

(3)Az illusztrációk színhelyességét Eladó nem garantálja.

Menü bezárása
Felfelé